Gắn kết là để tạo ra bàn luận sáng tạo và tương tác. Sự gắn kết liên quan đến cả khối óc lẫn con tim, và là việc dấn thân trọn vẹn con người.

Ý tưởng

Gắn kết là nói bằng mắt lẫn bằng miệng, và lắng nghe bằng đôi tai cũng như bằng tất cả các giác quan khác của bạn. Muốn gắn kết, bạn cần phải hết sức lưu tâm tới niềm tin, quan điểm, các mối quan ngại và những kỳ vọng của người khác.

Sự gắn kết có sức ảnh hưởng và sức tác động luôn xảy ra ở nhiều cấp độ. Chúng ta cảm thấy thoải mái với những người mà ta đã có sự gắn kết trong quá khứ. Vấn đề là làm sao nhanh chóng đạt đến một mức độ gắn kết nào đó với những người mà ta biết rất ít. Để thành công thì ta phải cho phép mình thả lỏng với người khác, tìm ra các đề tài mà họ thoải mái bàn luận và thể hiện ta hoàn toàn có thể trao đổi các chủ đề mà họ quan tâm.

Gắn kết có hiệu quả là dành cho người khác sự tập trung hoàn toàn. Bạn cần dành cho họ không gian để họ dần cảm thấy tự nhiên với bạn để sẵn sàng bày tỏ quan điểm của họ.

Thực hành

  • Bạn dễ dàng gắn kết với ai nhất và làm sao áp dụng cách tiếp cận tương tự với những người khác?
  • Ai là người bạn đã mất liên lạc và cần phải xây dựng lại cảm giác gắn kết?
  • Ai là người mà hiện tại bạn cần tập trung xây dựng sự gắn kết trên cơ sở các lợi ích chung?
  • Cách nào hay nhất để bạn tự chứng minh với bản thân giá trị của việc dành thời gian gắn kết với người khác, dù lợi ích thu được chỉ đến trong dài hạn?
  • Điều gì hiệu quả nhất cho bạn trong việc đạt đến một mức độ gắn kết nhanh chóng với người khác?