Nếu đối tượng huấn luyện có thể đánh giá tiến bộ của mình nhờ thu thập ý kiến từ bên ngoài, việc này sẽ giúp họ tin tưởng rằng họ đã có những bước tiến tích cực.

Ý tưởng

Nếu đối tượng huấn luyện tin rằng họ đã có tiến bộ, thì khả năng cao đó là sự thật, nhưng đôi lúc đó chỉ là ảo tưởng cá nhân khi người ta tự thuyết phục bản thân rằng mình đã tiến bộ mà thực sự lại không phải thế. Ngược lại, có trường hợp một người đạt những tiến bộ đáng kể nhưng lại không chịu tin rằng mình đã tiến lên.

Đề nghị đối tượng huấn luyện tóm tắt lại tiến bộ mà họ tự quan sát thấy ở bản thân có thể giúp họ làm sáng tỏ bước tiến của họ. Nếu họ nói rằng họ chưa tiến bộ thì hỏi xem người khác quan sát thấy gì hoặc những người khác đưa ra nhận xét thế nào có thể là việc hữu ích. Đôi khi cũng có nguy cơ là các đối tượng huấn luyện không thừa nhận tiến bộ vì họ cảm thấy đó là dấu hiệu tự mãn. Thói khiêm nhường thái quá này có thể làm hạn chế tiến bộ có thể đạt được.

Một đóng góp then chốt bạn có thể tạo ra là quan sát ảnh hưởng của một người và phản hồi bằng những nhận xét khẳng định. Đôi khi bố trí phản hồi có tổ chức do bạn thu thập hoặc sử dụng công cụ phản hồi toàn diện nào đó sẽ là hữu ích. Phản hồi có tác dụng nhất thường là các ví dụ ngắn gọn về những hệ quả tích cực từ đóng góp của ai và tác động từ đó.

Khi Margaret chuẩn bị hẹn gặp Fiona uống cà phê, cô luôn luôn thu thập một vài câu chuyện về đóng góp mà Fiona đã tạo ra và ảnh hưởng của cô với vị bộ trưởng. Margaret sử dụng những câu chuyện này để giúp nâng cao lòng tự tin ở Fiona.

Ngoài ra, Margaret thuyết phục Fiona rằng cô nên hỏi vị bộ trưởng để lấy phản hồi. Fiona được bất ngờ dễ chịu trước những nhận xét từ vị bộ trưởng, ông thú thực rằng lối cư xử của ông không phải lúc nào cũng hữu ích như đáng ra phải thế.

Thực hành

  • Đề nghị đối tượng huấn luyện tự đánh giá tiến bộ của họ.
  • Đưa ra những quan sát riêng của bạn về tiến bộ của họ.
  • Quan sát họ trong những bối cảnh khác nhau và thu thập các câu chuyện về đóng góp của họ.
  • Sử dụng phương pháp phản hồi có tổ chức khi bạn cho rằng như thế là hữu ích.
  • Khuyến khích đối tượng huấn luyện tìm kiếm phản hồi từ những người họ cảm thấy không chắc chắn và rồi sẵn sàng bất ngờ trước những gì họ được nghe.