Một điều quan trọng là nhận biết khi nào công việc huấn luyện của bạn đã hoàn thành và khi nào cả bạn lẫn đối tượng nên thay đổi mối quan hệ công việc.

Ý tưởng

Kết thúc một mối quan hệ huấn luyện còn khó hơn nhiều so với bắt đầu. Khi thời gian và công sức đã được đổ vào xây dựng một mô hình trò chuyện để huấn luyện hiệu quả đối tượng nào đó thì xuất hiện một ham muốn tự nhiên là duy trì nó mãi. Kết thúc một mối quan hệ huấn luyện mang lại cảm giác chẳng khác nào mất đi người thân, cũng sẽ quyến luyến bịn rịn chẳng kém.

Khi đã có mục tiêu rõ ràng cho các cuộc trò chuyện huấn luyện, đánh giá công bằng xem những mục tiêu đó đã đạt được ở mức nào sẽ là một việc hữu ích. Quan điểm đánh giá sẽ mang lại cơ sở hữu ích để đưa các cuộc trò chuyện huấn luyện tới kết cuộc hoặc khởi đầu giai đoạn mới với một bộ mục tiêu mới.

Là nhà quản lý, có thể bạn muốn xây dựng phong cách huấn luyện trở thành cách bạn quản lý nhân viên. Có thể bạn chủ tâm sử dụng phong cách ấy ở một số vấn đề mà một người đang phải đối mặt và rồi áp dụng phương pháp ấy vào một số vấn đề tiếp sau đó. Quan trọng là cả hai bên đồng thuận rằng sử dụng cách tiếp cận huấn luyện là đáng làm. Nếu người nào khẩn khoản đề nghị bạn sử dụng cách tiếp cận huấn luyện với các vấn đề trong tương lai, điều đó chứng tỏ mối quan hệ đã đủ chín với cả hai bên.

Là lãnh đạo của một tập thể lớn hơn, có thể bạn quyết định sẽ sử dụng phương pháp huấn luyện một cách phân hóa, tập trung cho những người đang ở vào những mốc nhất định trên tiến trình phát triển. Có thể khi đó bạn chủ tâm bố trí một vài cuộc trò chuyện với một đối tượng, tạo điều kiện để họ có được một bộ kiến thức và ý tưởng hành động rõ ràng, sau đó chuyển sự chú ý sang những người khác trong nhóm.

Thực hành

  • Rõ ràng về các mục tiêu gắn với thời gian.
  • Đánh giá tiến triển một cách khách quan.
  • Đưa chuỗi trò chuyện huấn luyện đến điểm kết thúc theo cách mang tính xây dựng và phi cảm tính.
  • Ý thức rằng kết thúc một cuộc trò chuyện huấn luyện mang lại cơ hội bắt đầu một loạt trò chuyện huấn luyện với đối tượng khác.
  • Có các mốc đánh giá trong trường hợp việc huấn luyện diễn ra trong một khoảng thời gian dài.