Tin tưởng rằng các kết quả là có thể đạt được cần song hành với những cuộc trò chuyện trung thực về triển vọng. Ước mơ có thể hữu ích khi chia sẻ được những khả năng trong tương lai. Còn ảo tưởng thì cực kỳ có hại.

Ý tưởng

Có những tham vọng rõ ràng nghĩa là mơ ước những điều khả thi. Viễn cảnh về những điều có thể đạt được mang lại động lực để nhìn xa hơn những gì trước mắt và dự liệu những điều khả thi.

Nhưng mọi ước mơ đều phải được kiềm chế bằng chủ nghĩa hiện thực. Mọi tầm nhìn đều cần ăn sâu bám rễ từ hiện thực. Khi các bên sẵn sàng hoặc ngần ngại cộng tác cùng nhau, cần có những cuộc trò chuyện trung thực về triển vọng. Một số bên sẽ thích triển vọng trông phải tích cực hơn thực tế. Còn một số khác có thể lại áp dụng cách tiếp cận cảnh giác hơn và có xu hướng nhìn thấy những kết quả u ám thay vì dấu hiệu hy vọng.

Khuyến khích các đối tác phải cực kỳ khách quan khi đo lường triển vọng và việc đánh giá triển vọng không thiên vị có thể mang lại một thẩm định khách quan, giảm thiểu nguy cơ phản ứng cảm xúc can dự vào hành động sau đó. Lời khuyên hãy mạnh dạn và trung thực về triển vọng từ người lãnh đạo ở vai trò huấn luyện sẽ mang lại hai tầm nhìn quan trọng có liên quan chặt chẽ với nhau. Khích lệ cả sự mạnh dạn và chủ nghĩa hiện thực có thể dẫn tới việc tái định hình ước mơ hoặc xem xét lại khung thời gian nhằm hiện thực hóa khát vọng tột bậc.

Thực hành

  • Để mọi người đối mặt với khía cạnh phi thực tế trong những ước mơ của họ.
  • Đảm bảo diễn ra những cuộc trò chuyện thường xuyên, trung thực bàn về triển vọng.
  • Đưa các cuộc trò chuyện trung thực làm manh mối dẫn đến các bước rõ ràng tiếp theo.
  • Tìm cách đảm bảo rằng các cuộc trò chuyện trung thực giúp tập trung sức lực.
  • Lưu ý xem mọi người có né tránh các cuộc trò chuyện thành thật không.
  • Chấp nhận cảm giác khó chịu trong ngắn hạn, nếu mọi người chưa thích cách bạn tập trung vào những cuộc trò chuyện trung thực.