Xử lý hiệu quả sự khác biệt và xung đột có thể củng cố chất lượng của nỗ lực chung sắp tới chứ không để nỗ lực chung đó bị xói mòn. Xử lý tốt các khác biệt sẽ tạo sự đoàn kết chứ không để cho sự khác biệt gây ra chia rẽ.

Ý tưởng

Người lãnh đạo ở vai trò huấn luyện tìm cách tạo ra một mục đích chung và xây dựng sự nghiệp chung, nhưng một nhà lãnh đạo giỏi còn nhấn mạnh những điểm khác biệt và sử dụng những khác biệt ấy làm nguồn khám phá sáng tạo. Nếu có hai quan điểm khác nhau, ta có thể có hai cách nhìn hiện thực hữu ích. Một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng về hai quan điểm khác nhau cũng có thể dẫn tới việc xác định một con đường đi tiếp, thích hợp hơn những giải pháp trước đó. Từ sự khác biệt có thể sinh ra những ý tưởng mới và cả sự đúc kết về một mối quan hệ hợp tác căn bản là phải làm gì.

Thảo luận về sự khác biệt có thể tạo điều kiện sàng lọc tốt hơn xem cái gì ở vị trí số một còn cái gì là thứ yếu. Người lãnh đạo ở vai trò huấn luyện khích lệ các cá nhân và tập thể đưa sự khác biệt lên bàn thảo luận và xem xét chúng một cách không thiên vị. Đối thoại hiệu quả không phải là trao đổi kiểu gay gắt hay thủ thế, mà cốt yếu là cùng nhau xem xét một vấn đề và suy ngẫm những nguyên nhân gây ra sự khác biệt. Đôi khi, sẽ có ích nếu đề nghị các cá nhân tranh luận tình huống tương phản với vị trí họ xuất phát.

Trong mắt nhiều người, Harry và Gillian có vẻ lúc nào cũng hục hặc. Dường như họ nói về những điểm bất đồng thường xuyên hơn nhiều so với những điểm tương đồng. Nhưng người quan sát tinh sẽ nhận ra rằng có sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người này. Mỗi người đều muốn lắng nghe quan điểm của đối phương. Mỗi người đều biết rằng suy nghĩ của mình sẽ được bồi đắp và mài sắc khi họ lắng nghe người kia.

Thực hành

  • Đảm bảo cân nhắc cẩn thận mọi sự khác biệt chứ không gạt sang một bên.
  • Khuyến khích khám phá sự khác biệt như một quá trình mang tính xây dựng dẫn tới những kết quả tốt hơn.
  • Tạo ra bối cảnh để những khác biệt có thể được khám phá bằng đam mê lẫn thận trọng chứ không cảm tính.
  • Khuyến khích nói rõ xem sự khác biệt đã được cân nhắc ra sao.
  • Không khuyến khích niềm tin rằng phải loại bỏ mọi sự khác biệt vì người ta phải sống với những sự khác biệt đó.