Tạo điều kiện để các cá nhân và tập thể trở nên linh hoạt và dễ thích nghi đóng vai trò căn bản trong một môi trường biến đổi nhanh chóng.

Ý tưởng

Linh hoạt là về cách tiếp cận tư duy và cảm xúc chứ không chỉ về thể lực. Đề nghị ai đó suy ngẫm xem khi nào thì họ linh hoạt nhất và họ học được gì từ trải nghiệm đó có thể cung cấp rất nhiều ví dụ thực tiễn để lấy làm nền tảng. Mời gọi một nhóm suy nghĩ xem khi nào thì cả nhóm trở nên linh hoạt nhất và họ học hỏi được gì từ trải nghiệm ấy có thể là một cách hiệu quả để giúp cả nhóm tự đánh giá.

Linh hoạt là ở việc sử dụng năng lượng tập trung, nhìn xa trông rộng, lưu tâm đến những gì người khác đang làm và lựa chọn thời điểm để dẫn dắt. Một nhà lãnh đạo biết thích nghi sẽ đa dạng hóa cách tiếp cận có chủ ý để đáp ứng nhu cầu của những tình huống khác nhau.

Thực hành

  • Khuyến khích mỗi người tự suy ngẫm về khả năng linh hoạt của mình và cách họ sử dụng khả năng đó.
  • Tạo điều kiện để mọi người suy ngẫm về sự cân bằng giữa năng lực lõi và tính linh hoạt.
  • Coi tinh thần sẵn sàng thích nghi là một thế mạnh.
  • Khuyến khích mọi người suy ngẫm những bước tiếp theo để trở nên linh hoạt hơn là gì.