Mời một chuyên gia huấn luyện bên ngoài có thể đưa tầm nhìn từ ngoài vào và không gian tự tin để một cá nhân hoặc tập thể thoải mái lựa chọn các phương án.

Ý tưởng

Là một nhà lãnh đạo hoặc quản lý, sử dụng cách tiếp cận huấn luyện có thể tạo điều kiện để một cá nhân hoặc tập thể đạt được tiến bộ. Nhưng có những thời điểm, mời một chuyên gia huấn luyện từ bên ngoài về có thể giúp đảm bảo một biến chuyển rõ rệt trong đóng góp của đối tượng. Một chuyên gia huấn luyện làm việc giỏi có thể mang đến quan điểm mở rộng từ nhiều bối cảnh khác nhau.

Một chuyên gia huấn luyện giỏi tự bản thân họ sẽ có kinh nghiệm lãnh đạo đáng nể và hẳn đã rèn cặp nhiều nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau.

Một chuyên gia huấn luyện từ bên ngoài có thể đặc biệt hữu ích với người đang:

  • Tìm cách gánh vác những trách nhiệm lớn hơn.
  • Dẫn dắt một chương trình thay đổi cần đạt được tiến triển thật nhanh.
  • Cần mạnh dạn hơn trong cách lãnh đạo.
  • Xử lý các tình huống có xung đột và tìm cách vượt qua để tạo nên nhận thức mới về mục tiêu và sự gắn kết.

Sử dụng một chuyên gia huấn luyện từ bên ngoại có thể rất đáng giá khi một tập thể bị lạc hướng và cần phải định hình lại mục đích của mình, rõ ràng hơn về cách các thành viên trong tập thể đó sẽ làm việc tiếp với nhau sao cho hiệu quả hơn.

Một chuyên gia huấn luyện làm việc giỏi sẽ tạo điều kiện để các cá nhân hiểu rõ năng lực của mình, tự tin hơn về việc họ sẽ bước lên gánh vác trách nhiệm lớn hơn ra sao, rõ ràng hơn về cách gây ảnh hưởng họ muốn có ở những lĩnh vực khác, và mang đến một cách tiếp cận mạch lạc và chân thực hơn trong nhiệm vụ lãnh đạo của họ.

Thực hành

  • Coi chuyên gia huấn luyện làm việc từ bên ngoài là người bổ trợ cho việc huấn luyện mà bạn đảm trách.
  • Đưa chuyên gia huấn luyện có kinh nghiệm vững vàng, cao cấp từ bên ngoài về.
  • Lưu ý tìm ra sự hòa hợp giữa người huấn luyện và đối tượng.
  • Tạo điều kiện để mối quan hệ huấn luyện được phát triển thoải mái, khi các mục tiêu đã được xác lập.
  • Định kỳ đánh giá tính hiệu quả của mối quan hệ huấn luyện.