Định hình các khả năng và miêu tả chúng một cách thực tế, hấp dẫn và có thể thực hiện là cốt yếu để xây dựng ý thức cùng khám phá và cùng chung mục đích.

Ý tưởng

Vai trò của bạn ở vị trí lãnh đạo là thường xuyên miêu tả bối cảnh rộng hơn, vạch ra các mục tiêu và xác định con đường khái quát để tiến lên. Bạn đang tạo ra một chương trình khung cho mọi người làm việc. Đây giống như phác ra phong cảnh tổng thể trong đó các phần việc chi tiết hơn sẽ do những người khác thực hiện.

Là một lãnh đạo chịu trách nhiệm huấn luyện, bạn đang định hình và lèo lái hơn là tự tay thực hiện và chèo thuyền. Trong quá trình định hình có thể bạn sẽ vạch ra các khả năng để cân nhắc kỹ hơn. Một phần nhiệm vụ của bạn có thể bao gồm miêu tả các điểm cố định về những gì là khả thi và sự tiến triển phải dẫn tới đâu.

Vai trò của bạn có thể là đặt ra hai hoặc ba con đường khả thi dẫn đến đích cho phép nhóm của bạn cân nhắc mọi ưu/nhược điểm cụ thể và rồi đề xuất xem đâu có thể là con đường đi tới phù hợp nhất.

Trong quá trình các ý tưởng phát triển, một phần vai trò của bạn có thể là cung cấp tầm nhìn để thấy đâu là các rào cản nhiều khả năng sẽ ngăn trở tiến triển và làm thế nào để vượt qua chúng. Bạn có thể sẽ phải kết hợp cả truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người cân nhắc những cách tiếp cận mới mẻ khác nhau, và mang lại cảm giác thực tế về các rào cản và cách vượt qua chúng.

Thực hành

  • Coi vai trò của bạn là định hình và lèo lái hơn là thực hiện và ra lệnh.
  • Khuyến khích nghiên cứu nhiều khả năng đa dạng.
  • Mang lại ý thức về hiện thực mà không dập tắt những luận bàn sáng tạo.
  • Hãy lưu ý hạn chế các khả năng ở một con số khả dĩ kiểm soát nào đó sao cho không quá sớm hoặc quá muộn trong tiến trình.
  • Khen ngợi nhân viên vì đã phát triển ra các khả năng trước khi làm giảm bớt kỳ vọng của họ bằng cách đưa vào một hàm lượng hiện thực nhất định.