Đồng thuận về chương trình nghị sự của một cuộc bàn luận mang lại khung sườn căn bản nhưng không nên coi là để áp đặt bó buộc.

Ý tưởng

Là một nhà quản lý hay lãnh đạo, có thể bạn muốn thiên về chế độ huấn luyện trong nhiều cuộc bàn luận hoặc họp hành khác nhau. Ngoài ra, có thể còn có các dịp đặc biệt khác khi bạn thiết kế một cuộc nói chuyện thành một cuộc trao đổi để huấn luyện.

Khi bạn muốn sử dụng cách tiếp cận huấn luyện vào cuộc họp, sẽ rất hữu ích nếu bạn báo trước thông tin đó và nói rằng bạn coi vai trò của mình là đặt câu hỏi và khuyến khích thảo luận hơn là cung cấp giải pháp hay đưa ra quyết định. Thể hiện rõ bạn định xử lý các mục khác nhau ra sao sẽ cho phép mọi người phối hợp ăn ý với lối suy nghĩ và cách tiếp cận của bạn. Nếu bạn không tỏ rõ ý định của mình, sẽ mất một lúc để những người tham dự điều chỉnh cho hợp với cách tiếp cận mà bạn đang sử dụng.

Khi rõ ràng đây là một cuộc trao đổi để huấn luyện, thì có cơ hội để xác định chương trình làm việc ngay từ lúc bắt đầu một cuộc đối thoại đơn lẻ hay một loạt đối thoại. Trong cả hai trường hợp, bạn đều có trách nhiệm đảm bảo quản lý được chương trình nghị sự và cách tiếp cận chương trình ấy của bạn sẽ phát huy tối đa năng lực của mọi người.

Trong một cuộc trao đổi để huấn luyện, đồng thuận trước về chương trình nghị sự cho phép mọi người suy nghĩ thấu đáo cách chuẩn bị và họ muốn điều gì từ cuộc trao đổi ấy. Khó tránh được, sẽ có những vấn đề tức thời đem ra bàn thảo là hoàn toàn đúng đắn, miễn việc này không chệch khỏi mục tiêu phát triển trong dài hạn hơn, đó mới là trọng tâm của những cuộc trao đổi để huấn luyện.

Marilyn là giám đốc khu vực của một chuỗi bán lẻ có một nhóm quản lý cấp cao rất năng động làm việc dưới quyền cô. Cô dẫn đầu xét về các mục tiêu kinh doanh và giữ quyền chủ trì các cuộc họp mang tầm quan trọng, giải quyết riêng rẽ những vấn đề về tiếp thị và quản lý. Cô để ý thấy rằng các quản lý cấp cao của cô vui lòng làm bất cứ việc gì cô bảo họ làm nhưng không chắc đây có phải là cách hay nhất nên tiếp tục hay không.

Marilyn muốn các quản lý cấp cao của cô tình nguyện bước lên và gánh vác trách nhiệm, vì vậy, trong các cuộc họp công việc, đôi lúc cô cố tình nói rằng cô sẽ đưa ra vài câu hỏi mấu chốt và thúc đẩy họ tìm giải pháp. Trong những cuộc đối thoại với từng quản lý cấp cao, Marilyn thể hiện rõ khi nào cô ở chế độ ra lệnh và khi nào cô ở chê độ huấn luyện. Cô đảm bảo có những cuộc thảo luận riêng về khả năng phát triển của mọi người, trong đó cô luôn chuyển sang chế độ huấn luyện.

Thực hành

  • Hãy công khai chương trình nghị sự và phương pháp tiếp cận của bạn với những mục việc khác nhau.
  • Hãy công khai khi nào bạn ở chế độ ra lệnh và khi nào bạn ở chế độ huấn luyện.
  • Hãy đa dạng hóa phong cách của bạn nhưng nói rõ tại sao bạn làm như vậy.
  • Điều chỉnh cách tiếp cận để huấn luyện của bạn cho phù hợp với quỹ thời gian sẵn có.
  • Lưu ý để không sa vào chế độ ra lệnh khi bạn đã bố trí những cuộc trao đổi để huấn luyện.